جدیدترین اخبار

تمرکز ما

پرورش دانشمندان آینده ایران
پرورش خلاقیت

روباتیک ترکیبی از هنر و علم است و به نوعی مربوط به هر دو نیمکره مغز میشود

ارتقاء دانش بچه ها

با ایجاد شرایط و فراهم نمودن امکانات پرورشی ، شاهد پیشرفت علمی فرزندانتان باشید

کشف توانایی های بچه ها

با قرار گیری فرزندانتان در محیط علمی و آموزشی ، شاهد شکوفایی استعداد های کودکانتان خواهید

سازماندهی در مسیر پیشرفت

روباتیک به کودکان صبر ، پایداری و پیگیری را می آموزد و همچنین یاد می گیرند اشتباهاتشان را اصلاح کنند